Používatelia ArcGIS Blog

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Latest Activity

(10 Posts)
New Contributor III

Technicky zameraní "smartfónosti" určite poznajú vytváranie fotografií, ktoré zahŕňajú aj polohu uloženú vo forme GPS súradníc v exif metadátach. Funkcia sa dá nastaviť na každom modernejšom smartfóne vybavenom GPS a fotoaparátom.

Pokiaľ telefóny produkujú takéto fotografie, tak sa môžu GIS používatelia spýtať - Ako ich využiť? Odpoveďou pre ArcGIS Online platformu je tento blog od Bernieho Szukalskiho.

Možnosti, ktoré popisuje Bernie, si zaslúžia doplňujúci komentár:

- Pridať .zip súbor s fotografiami

  Táto možnosť je veľmi jednoduchá a priamočiara. Stačí zabaliť fotky do archívneho .zip súboru a načítať ich do priečinka AGOLu. Vytvorí sa prvková hostovaná vrstva (HFL - hosted feature layer) bodovej geometrie, ktorá preberie polohu bodov z fotiek a doplní k nim ako prílohu fotografiu. Metóda nie je pre používateľov tzv. verejnej licencie, keďže vytvára HFL.

- Vytvoriť mapu s príbehom typu Tour načítaním fotiek z Flickru

   Bernie tu využíva jednoduché prostredie mapy s príbehom typu Tour (Story Map Tour). Vytvorí mapu s príbehom a potom môže využívať webovú mapu, ktorá bola vytvorená v rámci tohto procesu aj mimo mapy s príbehom. Mapa obsahuje bodovú vrstvu s fotkami v prílohe. Generovanie mapy s príbehom je síce veľmi jednoduché, ale predbieha mu príprava. Používateľ musí mať používateľské konto vo Flickri, do ktorého musí načítať fotografie a takisto musí na tomto účte vykonať nastavenia, aby boli údaje verejne dostupné a mali vo Flickri uchovanú aj exif polohu.

- Vytvoriť mapu s príbehom typu Tour postupným načítaním fotiek z adresára počítača

Táto možnosť je v porovnaní s predchádzajúcou jednoduchšia, keďže nevyžaduje Flickr. Body s fotografiami sa však vytvárajú postupne - pre každý bod sa vhodí fotografia (drag and drop) priamo z adresára Windows do panelu webovej aplikácie mapy s príbehom. Rovnako ako predchádzajúca metóda vytvorí ako sekundárny efekt webovú mapu, ktorá sa dá používať aj mimo mapy s príbehom.

Bernie ešte popisuje možnosť využitia Flickru na vytvorenie KML súboru, ktorý sa dá takisto načítať do AGOLu. Nevýhody tejto metódy sú zrejmé.

A aký je ideál, ktorý nám v AGOL-e zatiaľ chýba? Drag and drop vybraných fotografií z adresára počítača priamo do webovej mapy.

more
0 0 73
New Contributor III

Pre jedného môjho priateľa, ktorý sa akosi nemôže rozhýbať s používaním máp s príbehom, som sa rozhodol pripraviť jednoduchú mapu novej edície, na ktorej demonštrujem používanie elementov express map a sidecar. Tento postup je vhodný na prezentáciu lokalít, ku ktorým je viacero multimediálnych podkladov.

Posledným multimediálnym prvkom je náučné video o tom, ako mapa s príbehom vznikla. Trocha rekurzie nezaškodí .

Napíšte svoje postrehy ku mape s príbehom ako aj ku samotnému videu, teším sa na zaujímavú diskusiu.

A tu je samotný link na výsledné dielo:

ArcGIS StoryMaps 

more
0 0 73
New Contributor III

Dashboard je jednou z najdôležitejších webových aplikácií platformy ArcGIS. Úplné meno aplikácie je  Operations Dashboard for ArcGIS a bola uvoľnená 7. februára 2018. V praxi väčšinou používame skrátený názov "dashboard", alebo pokiaľ chceme používať slovenský výraz, tak to môže byť "prehľadová tabula". Dashboardy môžu zahrňovať mapy, grafy,  a iné vizuálne komponenty. Ich hlavným poslaním je sledovať stav a dynamiku výkonu služieb, zariadení a udalostí v reálnom čase.

Dajú sa vytvárať pomerne jednoducho a výber konfigurovateľných komponentov je pomerne široký. Používateľ vie byť veľmi efektívny a môže v plnej miere využívať svoju kreativitu. A ako tomu v takýchto prípadoch býva, hrozí tu nebezpečie, že sa pokúsi prostredníctvom dashboardu vyjadriť všetko a využiť pri tom možno až priveľa komponentov. Rovnako sa môže stať, že dostatočne nevyužije niektoré dôležité funkcie komponentov. Preto som napísal týchto pár poznámok k tomu, čo sa mne osobne na dashboardoch páči a čitateľ sa môže slobodne zamyslieť, či tieto návrhy využije alebo nie.

Jasný účel, zameranie

Dashboard by sa nemal pokúšať vyriešiť všetko, čo sa dá z použitých údajov použiť. Mal by sa zamerať na používateľa, pre ktorého je určený sa poskytnúť mu tie najdôležitejšie informácie čo najnázornejším a najjednoduchším spôsobom. V prípade že používateľ sleduje nad danou agendou viacero aktivít a má problém ich vtesnať do jedného dashboardu, tak je lepšie pre každú z nich urobiť samostatný dashboard. Jasnosť a transparentnosť sú v tomto prípade dôležitejšie. 

Napríklad v prípade agendy parkovísk pre samosprávy, ku ktorým chcete sledovať ich údržbu, obsadenosť podľa VZN, prípadne aj exspiráciu povolení, je dobré pre každú z týchto problematík urobiť samostatný dashboard.

Jednoduchý prehľadný dizajn

Dashboard by nemal byť preťažený komponentmi a tie by nemali byť po ňom rozmiestnené bez nejakého zámeru, poriadku. Dobrým príkladom je nasledujúci dashboard, ktorý sleduje a vyhodnocuje incidenty v teréne v rámci údržby parkovacích miest. Dynamické prvky (sledovanie) sú umiestnené naľavo a analytické prvky sú napravo.

Zrozumiteľná mapa v súlade s inými komponentmi

Prvky, ktoré sú sledované dashboardom na mape, by mali byť dostatočne veľké, aby boli viditeľné a mali by mať pokiaľ možno pekné, zrozumiteľné a odlíšiteľné symboly. Tie by mali byť farebne v súlade s ostatnými komponentmi, pokiaľ sledujú rovnakú vlastnosť. Podkladová mapa by mala byť zvolená tak, aby umožňovala dobrý prehľad a orientáciu v priestore a súčasne aby "neprekričala" symboly.

Pokiaľ sa pozrieme na obrázok vyššie, tam je farba symbolov v súlade so štatistikami vľavo so zoznamom incidentov. Pri analytických grafoch vpravo nie je úmyselne použitá žiadna farba zo symbolov na mape, keďže sa stĺpce v grafoch týkajú iných vlastností incidentov a nie stavu v evidencii, ktorý je symbolizovaný na mape.

Akcie

Množstvo komponentov disponuje akciou, ktorá ovplyvňuje ďalšie prvky. Akcie sa oplatí používať, keďže robia z dashboardu analytický nástroj. Najpriamočiarejšie využitie ponúkajú v tomto smere grafy - kliknutie na stĺpec alebo výsek v grafe vyberie iba tie prvky na mape, ktoré vyhovujú tomuto filtru.

Podobne je vhodné využívať akcie v zoznamoch - kliknutie na prvok v zozname môže napríklad spustiť jeho vyznačenia na mape, ba dokonca aj zaostriť mapu na neho. V prípade, že dashboard používa široká verejnosť odporúčam o tejto funkcii informovať a to napríklad v dolnej časti dashboardu.

Pozor na pop-up

Zakážte pop-upy u nevhodných vrstiev a venujte pozornosť konfigurácii u vrstiev, ktoré chcete používať.

Použite časový posuvník

Pokiaľ majú prvky, ktoré dashboard zaznamenáva dynamický charakter a údaj o čase, je výhodne v rámci dashboardu použiť časový graf. Tento disponuje posuvníkom, ktorý sa dá využívať ako časový filter.

Využívanie stacku a zoskupovania

V prípade, že chcete do dashboardu umiestniť viacero grafov a nemáte na to dostatok priestoru, odporúčam použiť tzv. stack, čo je objekt, ktorý na jednom mieste dokáže umiestniť viacero prvkov, prepínanie sa vykonáva prostredníctvom tabov. Takisto v prípade použitia stacku môžete do jednej skupiny spojiť viacero prvkov (pri presune prvku sa stlačí Shift), takže pod tabom stacku je viacero prvkov, nielen jeden. Takto dokonca môžete pod jeden stack dať jeden dashboard a pod druhý iný dashboard. Prepínanie medzi nimi je cez stack.

Na obrázkoch nižšie sú dve situácie, ktoré ilustrujú využitie stacku.  Prvý obrázok obsahuje dva stĺpcové grafy a vedľa nich zvisle graf s časovým posuvníkom. Druhý obrázok demonštruje prístup so stackom a zoskupovaním. Prvý tab ukazuje nevyriešené incidenty a ich časový priebeh. Druhý tab zase incidenty vyriešené a tiež ich priebeh v čase. 

Zhrnutie

Ďalšie odporúčania a možno aj triky nájdete v návode pre dashboard. Nebojte sa však vystúpiť z radu a prejaviť svoju tvorivosť. Môže vzniknúť niečo zaujímavé a samozrejme aj užitočné. Dobrým príkladom takejto originálnosti je umiestnenie viacerých prvkov typu gauge na dashboarde nižšie. Každý z nich informuje o obsadenosti niektorej z 11 parkovacích zón. Poskytuje tým vynikajúci prehľad o obsadenosti všetkých zón na jednom mieste.

more
0 0 71
New Contributor III

Peter Fridrich je pre mnohých ľudí zo Slovenska už známa osobnosť vďaka svojmu koníčku, ktorý ho dennodenne zamestnáva. Stará sa o miestnu historickú banskú klopačku - nielenže ju denne ručne naťahuje, ale ju aj opravil. Objavil sa v televíznej reportáži na RTVS, na Internete je tiež niekoľko reportáži o tejto pozoruhodnej aktivite, ako napríklad tu.

Keď som sa s ním prvý raz stretol začiatkom tohto roku, tak vyslovil túžbu odhaliť pre verejnosť niektoré pozoruhodnosti ľudovej architektúry v Banskej Hodruši. Banská Hodruša je časťou obce Hodruša-Hámre a jej technické pamiatky v okolí sú na Listine svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zoznámil som ho s technológiou máp s príbehom od Esri a pre publikovanie pamiatok ľudovej architektúry sme vybrali novú generáciu máp s príbehom, ktorá sa označuje ako ArcGIS Story Map. V dobe, keď sme ju používali bola ešte v beta verzii, dnes je táto technológia už uvoľnená. Našim hlavným problémom bolo ako publikovať viacero fotografií tak, aby boli naviazané ku jednej pamiatke. Problém sme využili prostredníctvom tzv. sidecaru, o ktorom píšem v inom blogu.  Dúfam, že sa nám tento problém podarilo dobre vyriešiť a že mapa s príbehom, ktorú vytvoril Peter vás zaujme. V každom prípade je to pozoruhodné, že na Slovensku žujú takíto mladí ľudia, ktorí sa starajú o naše historické dedičstvo a ktorí si nájdu čas pozbierať a pripraviť pre verejnosť takéto zaujímavé príbehy, ktoré sa týkajú okolia, v ktorom vyrastali.

more
0 0 56
New Contributor III

Človek sa učí na vlastných chybách. V Hodruši-Hámroch som pripravil pre priateľa PF prostredníctvom Survey123 formulár, aby s ním zozbieral v teréne prostredníctvom mobilnej aplikácie na smartfóne s Androidom objekty ľudovej architektúry. Všetko prebiehalo podľa plánu - objekty postupne pribúdali vrátane fotiek a sprievodného textu tak, ako sme sa dohodli. Keď bolo všetko hotové a pozeral som si výsledok na mape, uvedomil som si, že hoci sme zberali budovy, polohy našich objektov sa nenachádzajú nad budovami, ale sú voľne rozmiestnené v teréne. Poslal som obrázok s nimi autorovi aby mi poslal spresnenie. Dostal som takýto obrázok:

PF urobil svoju prácu dobre a aj napriek tomu boli objekty zamerané nepresne. Na vine som bol ja. Mal som si pred dokončením formulára tohto merania pozorne prečítať tento blog od Ismaela Chivita Survey123 Tricks of the Trade: XLSForms and location quality a dozvedel by som sa:

1. že je nevyhnutné nastaviť hranicu presnosti prostredníctvom vhodnej hodnoty v stĺpci body::accuracyThreshold,

2. že je veľmi vhodné zaznamenávať údaj o presnosti merania aj do atribútovej tabuľky.

Preto odporúčam prečítať si tento vynikajúci článok od Ismaela, dozviete sa tam o tejto problematike oveľa viac .

more
0 0 75
New Contributor III

Fascinujúcim prvkom v nových mapách s príbehom ArcGIS Story Map je tzv. sidecar. (staré motorky so sedadlom vedľa jazdca sa volali v našich končinách sajdkáry). 

 

Sidecar je založený na princípe hlavného panelu pre rôzne typy médií ako sú mapa, obrázok, video a vedľajšieho naratívneho - opisného panelu, v ktorom obvykle tečie text, alebo opäť médiá, avšak v menšom formáte. Pokiaľ chceš vytvoriť dobrú a informatívnu SM, tak sidecar môže byť hlavným kľúčom k tomu. Preto odporúčam prečítať si tento blog o šiestich spôsoboch využitia sidecaru.

more
1 1 129
New Contributor III

3. júla 2019 Esri uvoľnilo oficiálne ArcGIS Story Maps ako novú generáciu máp s príbehom. Základné informácie sa dozviete tu: The new ArcGIS StoryMaps has arrived, marking a new era in digital storytelling 

Táto nová generácia máp s príbehom, ktorá má jeden univerzálny builder má teraz už vlastnú produktovú stránku: Digital Storytelling with Maps | ArcGIS StoryMaps 

Na ktorej sa dozviete napríklad aj odlišnosti od pôvodných šablón a ďalší road map: The Next Generation of Storytelling | ArcGIS StoryMaps Timeline 

 

Nastala skutočne nová éra máp a príbehom a preto neváhajte a vyskúšajte si vytvoriť prvú mapu s príbehom novej generácie tu: ArcGIS StoryMaps .

more
0 1 57
New Contributor III

Bude fascinujúce sledovať vývoj novej univerzálnej šablóny ArcGIS Story Map (nazvime ju "nová šablóna"), ktorá má v budúcnosti nahradiť skupinu šablón Esri Story Map, z ktorých najznámejšie a na Slovensku najpoužívanejšie sú šablóny Tour, Journal a Cascade.

Na práve ukončenej konferencii GIS Esri 2019 v hoteli Partizán som mal mať krátke vystúpenie o tom, ako GIS pomáha spravovať projekt horských cyklotrás. Rozhodol som sa pripraviť si svoje vystúpenie prostredníctvom novej šablóny, aby som si odskúšal ako funguje. Výsledok sa podobá mapám s príbehom, ktoré poskytuje šablóna Cascade. Domnievam sa však, že nová šablóna poskytuje krajšie a nazvime to "decentnejšie" výsledky. Súvisí to samozrejme s implementáciou prvkov, ktoré šablóna ponúka a aj so štýlom tém novej šablóny. Ponúka dve základné témy - čiernu (Obsidian) a bielu (Summit) a obe sú veľmi pekné a jednoduché. Podobne ako v každej výkonnejšej šablóne je veľmi dôležité opatrne narábať s aktívnymi prvkami a neznásilniť výsledok prílišnými efektami. Pokúsil som sa tento problém vyriešiť rytmickým striedaním jednoduchších sekcií so zložitejšími. Či sa mi to podarilo, posúďte sami. Výsledok je tu.

Osobne by som teda novú šablónu pre takýto typ použitia odporúčal. Treba si však dávať pozor, pretože Esri varuje, že v šablóne môžu nastať počas jej vývoja také zmeny, ktoré spôsobia stratu použitých údajov. Jedná sa stále len o Betu.

Pokiaľ Vás téma novej šablónu zaujala, budeme veľmi radi, ak sa vyjadríte k tejto téme na našej diskusii

https://community.esri.com/message/857054-mapy-s-pr%C3%ADbehom-story-maps

Pokúsim sa čoskoro vyjadriť k zaujímavým funkciám novej šablóny, ako je napr. express map, v ďalšom blogu .

Peter Nemec

more
1 0 48
New Contributor III

Viete o tom, že existuje bohatý zdroj mapových vrstiev, ktorý je k dispozícii online? Že v ňom môžete vyhľadávať a pridávať vrstvy do mapy a riešiť tak problémy, s ktorým ste si nevedeli rady ?

Predstavte si dobrovoľníkov, ktorí plánujú náučný chodník. Zamerali v teréne jeho trasu a zobrazia ju na mape. Pripoja vrstvu katastra a zistia vlastníkov parciel u ktorých je potrebné vyžiadať povolenie.

Alebo realitnú kanceláriu, ktorá zobrazí na mape parcelu v katastrálnej vrstve, pridá technickú mapu s inžinierskymi sieťami prípadne vrstvu celoročných zrážok a takto predstaví pozemok klientom priamo na mieste.  V kancelárii môže zobraziť pozemok v 3D s ukážkou výhľadov na okolie.

Zdroj o ktorom hovoríme, je takzvaný Živý atlas (Living Atlas) od spoločnosti Esri, ktorý je online k dispozícii v mapovej platforme ArcGIS. Je to najvýznamnejšia zbierka geografických informácií z celého sveta. Obsahuje aplikácie, mapy a predovšetkým dátové vrstvy, ktoré ovplyvňujú život ľudí a prírody, ako sú napríklad počasie, doprava, demografia, vodstvo, mestské systémy, 3D reliéf a snímky, ale aj geologické mapy, environmentálne záťaže alebo smer a silu vetra. Živý atlas posilňuje širokú a významnú prácu GIS komunity pri riešení globálnych a regionálnych výziev. Živý atlas sa neustále rozvíja.

Prispejte aj vy

Každý priestorový zdroj na Živom atlase zvyšuje jeho hodnotu a rozširuje oblasti jeho použitia. Je dôležité, aby vlastníci zaujímavých údajových zdrojov poskytli svoje údaje do Živého atlasu a umožnili pristupovať GIS komunite k obsahu z centrálneho miesta. Zaradenie do Živého atlasu znamená, že údaje sa budú dať nielen ľahko vyhľadávať, ale hlavne používať?

Kto môže prispieť?

Prispieť môžu organizácie verejnej správy, ktoré poskytujú GIS údaje verejnosti, ale aj všetky ostatné subjekty, ktoré vlastnia priestorové dáta a chcú ich poskytnúť na voľné použitie.

Zasiahne poskytnutie údajov vlastnícke a autorské práva?

Pokiaľ je váš obsah určený pre verejnosť, tak jeho sprístupnenie cez Živý atlas neovplyvní vlastnícke a autorské práva. Dáta zostávajú na pôvodnom úložisku. Priamo v popise obsahu je možné uviesť licenčné informácie a spôsob využívania.

Ako dostať svoj obsah do Živého atlasu sveta

Pridanie vášho obsahu do Živého atlasu sveta pozostáva z niekoľkých krokov. Pokiaľ je váš obsah už publikovaný verejnosti prostredníctvom ArcGIS Online, od sprístupnenia v Atlase vás delí už iba pár klikov.

Ak vaša organizácia zdieľa svoje výstupy s verejnosťou prostredníctvom mapových služieb, bude potrebné zvážiť, či budú použité existujúce služby, alebo bude vhodnejšie vytvoriť nové služby.

Vzhľadom na rôznorodosť použitej infraštruktúry v organizáciách sa postup miene líši. V tomto článku sme preto zosumarizovali odporúčania pre najbežnejšie postupy.

Základný postup

 1. Vytvorenie obsahu a pridanie obsahu do ArcGIS Online
 2. Prihlásenie do livingatlas.arcgis.com, splnenie bodovaných kritérií a nominovanie obsahu do Živého Atlasu

Prvý bod je komplexný preto nižšie uvádzame viacero príkladov. Jeho implementáciu zväčša zabezpečuje GIS špecialista a v niektorých prípadoch je potrebný aj systémový administrátor.

Druhý bod je nenáročný na technické zručnosti. Zahŕňa hlavne potrebu zrozumiteľne vyplniť popis, aby sa dal obsah ľahko vyhľadať. Podstatnou súčasťou je uvedenie podmienok na legálne využívanie dát. Tento bod vykonáva osoba, ktorá dobre pozná dáta a účel ich použitia.

Pridanie obsahu do ArcGIS Online

Hneď ako začnete uvažovať o nominovaní obsahu, je potrebné si rozmyslieť aký zdroj dát budete využívať. Na rozhodnutie môže vplývať viacero faktorov napr. či máte dostupné hardvérové zdroje na hostovanie služieb alebo ako často sa budú zdrojové dáta meniť. Nižšie uvádzame zopár scenárov aké môžu nastať vo vašej organizácií.

Príklad 1. Máme ArcGIS Enterprise a máme vytvorenú organizácu v ArcGIS Online

Príklad 2. Máme ArcGIS Enterprise dostupný z internetu, ArcGIS Online zatiaľ nie je nastavený.

Príklad 3. Máme ArcGIS Online, nemáme ArcGIS Enterprise

Príklad 4. Máme ArcGIS Online, máme vypublikované OGC služby.

Príklad 1. Máme ArcGIS Enterprise a máme vytvorenú organizácu v ArcGIS Online

Máte všetko potrené na poskytnutie obsahu do Živého atlasu. Môžete využiť všetky dostupné možnosti zdieľania vašich dát.

1. Vypublikujte službu cez ArcGIS Desktop

 • Pridajte do mapového dokumentu predmetnú vrstvu / vrstvy a uložte MXD dokument.
 • Vyzdielajte mapový dokument ako službu.

2. Nastavte službu v okne Service editor. Môžete použiť prednastavené nastavenia. Podľa uváženia môžete upraviť nasledovné záložky:

Poznámka: Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac prečítajte si návod: Create a service definition in ArcMap

Záložka Capabilities > Mapping

 • Vypnutím možnosti Data zmizne operácia Find na úrovni celej služby a operácia Query na každej vrstve v službe
 • Možnosť Map sa nedá vypnúť (lebo by sa nedal získať obrázkový výrez mapy vo formáte PNG, JPG, ...)
 • Vypnutím možnosti Query zmizne operácia Identify na úrovni celej služby

vOfacVL.png (495×82)

Záložka Caching - najmä pri rastrových podkladoch možno zvážiť možnosť nahradenia dynamického zobrazovania cachingom.

Záložka Item Description - vyplnené údaje sa využijú neskôr v popise služby v AGOLe.

3. Spustite Analyze na validovanie zadaných parametrov.

V prípade varovaní úrovne High je potrebné vykonať nápravu. Často je potrebné zvážiť umiestnenie úložiska, z ktorých bude budúca služba získavať dáta.

KlDZoXF.png (919×207)

4. Po odstránení chýb stlačte tlačidlo Publish. Spustí sa mapová služba.

5. Otvorte v prehliadači REST rozhranie ArcGIS Server http://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services

6. Kliknite na konkrétnu službu. Zobrazí sa stránka s popisom služby.  (URL sa končí slovom /MapServer)

7. Skopírujte URL služby (namiesto localhost uveďte doménu pod ktorou je AGS dostupný z internetu). Ak uvediete adresu s použitím "localhost", bude sa Váš obsah Živého Atlas-u zobrazovať správne iba na počítačoch vo Vašej intranetovej sieti.

8. Prihláste sa pod vašim účtom na arcgis.com

Poznámka: Odporúčame použiť na tento účel určeného člena organizácie. Profil člena by mal byť vhodne popísaný a zdieľaný s verejnosťou.

9. V obsahu na arcgis.com pridajte položku (Add item) a vyberte možnosť z webu (From Web)

10. Vyberte typ ArcGIS Server web service, zadajte skopírovanú URL.

11. Stlačte tlačidlo Add Item.

Príklad 2. Máme ArcGIS Enterprise dostupný z internetu, ArcGIS Online zatiaľ nie je nastavený.

Bude potrebné aby ste si založili konto ArcGIS Online pre svoju organizáciu. Celý postup netrvá viac ako 15 minút.

1. Pripravte si vaše prihlasovacie údaje k pomenovanému používateľovi (Named user), ktoré ste dostali pri získaní licencie.

2. Prihláste sa na stránke www.arcgis.com

3. Pomocou sprievodcu vytvorte svojej organizácií. Sústreďte sa najme na vyplnenie správnych popisných informácií o vašej spoločnosti. Sústreďte sa najmä na bližšie popísané záložky:

Záložka general

 • Organization Logo and Name - nastavte si logo a názov
 • Organization Verification - po dokončení nastavení odošlite na Esri požiadavku na verifikáciu.
 • Organization Description - vyplňte charakteristiku vašej spoločnosti
 • Organization Summary - vyplňte skrátenú
  charakteristiku vašej spoločnosti

Záložka Security

 • Odporúčame v prvých dvoch položkách zaškrtnúť všetky možnosti.

4. Vyplňte popis profilu vášho používateľa a nastavte

5. Pokračujte ako v Príklade 1.

Príklad 3. Máme ArcGIS Online, nemáme ArcGIS Enterprise

ArcGIS Server nie je podmienkou na pridanie obsahu do Živého Atlasu. Aby boli vaše dáta dostupné kedykoľvek, je potrebné ich hostovanie v cloude alebo iných serveroch. Výbornou možnosťou je hostovanie priamo v ArcGIS Online. Stačí Vám vykonať jednorázový upload dát a ďalej je už všetko zabezpečené. Dáta môžete publikovať ako samostatné vrstvy alebo mapové kompozície vrstiev.

Upozornenie: Hostovanie vašich dát na ArcGIS Online konzumuje vaše kredity. Jedná sa však o pomerne malé množstvo kreditov (viď. tabuľku Service credits by capability)

1.Prihláste sa na ArcGIS Online

2. V záložke Content kliknite na tlačidlo Create

3. Vyberte želaný typ triedy prvkov Feature Layer (body, línie, polyóny) alebo Tile Layer (rastrové dáta)

4. Vyberte charakter dát (napr. body) a stlačte tlačidlo Create

5. Vyplňte údaje o vrstve najmä:

 • Title - názov vrstvy
 • Tags - značky použite existujúce alebo vytvorte nové
 • Summary - vyplňte charakteristiku vašej spoločnosti

6. Po vytvorení vrstvy kliknite na tlačidlo Open in Map Viewer

7. V novej triede prvkov kliknite na tlačidlo Add

8. Vyhľadajte súbor s dátami. Vyberte možnosť Keep original features). Kliknite na tlačidlo Import Layer

9. Kliknite na tlačidlo Save.

10. Kliknite na HOME > Content a vyhľadajte naplnenú vrstvu.

11. Kliknite na názov vrstvy, zobrazia sa jej nastavenia.

12. V záložke Overview môžete zmeniť základné informácie o vrstve.

13. V záložke Settings upravte nastavenie. Odporúčania sú zvýraznené na obrázku nižšie.

14. Uložte nastavenia stlačením tlačidla Save.

Príklad 4.

Príklad 4. Máme AGOL, máme vypublikované OGC služby.

Vaše existujúce OGC služby môžete pridať do web mapy a vypublikovať ich ako z ArcGIS Online ako mapu s jednou vrstvou alebo mapovú kompozíciu viac vrstiev.

1.Prihláste sa na ArcGIS Online

2. V záložke Content kliknite na tlačidlo Create.

3. Vyberte položku Map.

4. V novej mape stlačte tlačidlo Add a vyberte možnosť Add Layer From Web.

5. Vyberte správny typ služby, zadajte URL, stlačte tlačidlo Get Layers.

6. Po vybraní vrstiev, ktoré chcete do mapy pridať, stlačte tlačidlo Add Layer.

7. Mapu uložte stlačením tlačidla Save.

8. Pokračujete bodom č.10 v Príklade 3.

Nominovanie obsahu do Živého Atlasu

Keď už máte obsah pridaný v ArcGIS Online, teraz ho môžete nominovať medzi vybraný obsah v Živom Atlase sveta. Samotný výber, teda rozhodnutie či bude vami nominovaný obsah pridaný do atlasu, vykonáva Esri. Naša spoločnosť vykonáva výber nominácií za Slovenskú Republiku.

Pred samotným nominovaním je potrebné obsah vhodne popísať, aby bol jednoznačne identifikovateľný a dal sa ľahko vyhľadať. Bodovací systém a jednotlivé návrhy vás pomôžu naviesť k zlepšeniam. Aby sa aktivovalo tlačidlo na nominovanie, je potrebné získať 80 zo 100 bodov. My odporúčame dosiahnuť všetkých 100 bodov.

1. Prihlásenie sa na livingatlas.arcgis.com

2. Kliknite na záložku My Contributions a rozkliknite vašu vrstvu.

3. Pozrite si návrhy na zlepšenie a sledujte počet bodov.

4. Vykonajte návrhy na zlepšenie kým nesplníte požadovaný počet (odporúčame získať 100 /100 bodov)

5. Po získaní min. 80 bodov sa aktivuje tlačidlo Nominate now. 

6. Vo vyskakovacom okne kliknite na OK

7. Gratulujeme. Práve ste úspešne nominovali váš obsah do Živého Atlasu.

V priebehu nasledujúcich hodín dôjde k prevereniu nominovaného obsahu pracovníkmi ArcGEO. Násldne bude váš obsah pridaný do Atlasu.

Ďakujeme za poskytnutie vášho obsahu. Tím ArcGEO Information Systems.

more
0 0 251