AnsweredAssumed Answered

Parse data from JSON in Arcade

Question asked by oddbjornlarsen@gmail.com on May 26, 2018
Latest reply on Mar 8, 2020 by xander_bakker

Hi, is it possible to parse data from a json link using Arcade? Its for a popup in arcgis online. I have figured out how to get the specific field I need, but how do I download and store a json link. https://askeladden.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner/MapServer/8/query?where=LokalitetID+%3D+28167&te… 

 

It seems XMLHttpRequest is not supported in Arcade..

 

This is what I have so far:

Better formatting: 

https://gist.github.com/OterLabb/2a43707c470499b6500b909a0ce69f29

var fromJSON = [
{
"displayFieldName": "LID",
"fieldAliases": {
"Beskrivelse": "Beskrivelse"
},
"fields": [
{
"name": "Beskrivelse",
"type": "esriFieldTypeString",
"alias": "Beskrivelse",
"length": 2147483647
}
],
"features": [
{
"attributes": {
"Beskrivelse": "Fornminne: Gravrøys, klart markert og meget tydelig i terrenget. Bygget av kuppelstein med tverrmål opptil 0,5 m. Røysa er rund, og har dels bratte, dels slake sider pga at sentrum og deler av sidene er sterkt omrotet ved eldre graving. Pga den sterke omrotingen er røysas omkrets noe uregelmessig. Overflaten i røysa er lagt med småstein, slik at sidene blir jevne og pene. Bevokst med mose. Mål: diameter 18 m, høyde ca 2 m. Røysa ligger forbausende lavt. Med noe høyere vannstand ser røysa ut til å bli liggende på et lite nes. Ca 20 m S for røysa er bakken meget ujevn, slik at det danner seg voller og hauger. En formasjon kan se ut som en rund haug (diameter 6 m, høyde 0,5 m), med grop i toppen. Det er imidlertid en gammel trerot og to tilbakeveltede rotvelter som kan bidra til å gi inntrykk av haug. Neppe gravhaug. 5 m V for denne er der en N-S-gående, noe butt voll, (ca 12 m lang, 1,5-2 m bred, 0,3 m høy). I S-del støter det til fra Ø en ujevn ØSØ-VSV-gående lignende voll (S for haugen). Også i vollen er der gamle trerøtter, og rotvelter inntil. Det er meget vanskelig å få noen oversikt over formasjonene uten å torve av området."
}
}
]
}];

var newString = Concatenate(fromJSON[0].features[0].attributes.Beskrivelse) // output: Beskrivelse
newString

Outcomes