AnsweredAssumed Answered

foto hernoemen naar datum waarop de foto is gemaakt (exif)

Question asked by gvenhorst on Aug 24, 2018
Latest reply on Sep 4, 2018 by gvenhorst

Op Arcgis online worden foto's gemaakt via de collector bij diverse objecten.

Men wil nu de mogelijkheid hebben om de foto's via ArcgisPro te hernoemen naar de datum(en tijd) waarop de foto's zijn gemaakt (info staat in Exif bij de foto)

Is dit via Python te doen?

Outcomes