AnsweredAssumed Answered

Zlučovanie rôznych geometrí do jednej vrstvy

Question asked by admin_mc_raca on Jun 13, 2019
Latest reply on Jul 30, 2019 by M.Veselskymysynergis-esridist

Dobrý deň,

 

poprosím o zverejnenie detailného postupu pri zlučovaní vrstiev rôznych geometrií do jednej vrstvy prostredníctvom Vector tile.

 

Ďakujem.

Outcomes