AnsweredAssumed Answered

Suddiga thumbnails?

Question asked by Susanne.Ahlander on Jan 4, 2017
Latest reply on Jan 18, 2017 by Vraka2017

#Jag har skapat ca 20 thumbnails i photoshop för Map Tour och AppStudionapplikationen. De är tagna med 4640 x 3480 pixlar och, enl. instr. har jag minskat dem till 140 (höjd). Jag har gjort dem skarpare ("sharpenverktyget) på olika sätt, sparat dem som JEPG och PNG. Jag har provat allt jag kan komma på. Ändå blir thumbnailsen suddiga när jag kör appen i min mobil (oneplus). Vad gör jag för fel?

Outcomes