Yovavzsystematics-co-il-esridist

ArcGIS for Desktop - השיטות העיקריות להוספת וקישור קבצים לישויות

Blog Post created by Yovavzsystematics-co-il-esridist Employee on Feb 2, 2016

,שלום לכולם

.Desktop-בכלי ה (Features) סיכמתי בקצרה את השיטות השונות לחיבור או קישור קבצים לישויות

:ריכזתי את הסיכום בטבלה פשוטה לנוחותכם

 

שיטה

שיטת הוספה

יתרונות עיקריים

חסרונות עיקריים

רמת רישוי דרושה

הוספת קבצים כ-Database Attachments

טבלה מקושרת

אין הגבלה על כמות לכל Feature ונתונים נשמרים בבסיס המידע

רמת רישוי גבוהה ונפח בסיס המידע גדול

Standard

הכוונה לקבצים ב-Field-Base Hyperlink

עמודת Text

רמת רישוי נמוכה ונפח בסיס המידע נשאר נמוך

קישור אחד לכל feature בעמודה

Basic

הכוונה לקבצים ב-Dynamic (Layer-Base) Hyperlink

ל-Layer

אין הגבלה על כמות לכל Feature ונפח בסיס המידע נשאר נמוך

הקישור נשמר ברמת ה-mxd/Layer בלבד

Basic

הוספת קבצי ראסטר לטבלת הנתונים

עמודת Raster

רמת רישוי נמוכה והנתונים נשמרים בתוך בסיס המידע

קובץ ראסטר אחד לכל Feature בעמודה ונפח בסיס המידע גדול

Basic

 

 

יש כרגע בעיה בקישורים המופיעים בטבלה בשל בעיות בממשק הגאונט

 

,(...ניתן לקשר גם לתיקיות קבצים וכך, במידה ויש תיקיית קבצים לכל יישות (נחל, במבנה, תכנית Field-Base Hyperlink במסגרת קישורי

ניתן לגרום לתוכנה לפתוח את התיקיה של אותה ישות.

:לפני נתיב התיקייה. לדוגמא file:// הקישור נעשה ע"י שימוש בתחביר הכולל את הצירוף

file://C:\GIS_Data\FEATURE_CLASs_Folder\Feature

 

בהצלחה

Outcomes