Yovavzsystematics-co-il-esridist

כלי להמרה של שכבות במרחב משותף, תוך שימוש בהתמרה מדוייקת ושמירה על שם השכבה המקורי

Blog Post created by Yovavzsystematics-co-il-esridist Employee on Dec 15, 2014

,(WGS 1984) אנשי ממ"ג רבים בישראל צריכים להמיר שכבות מבוססות רשת קואורדינטות עולמית

.או רשת ישראל החדשה אל רשת הקואורדינטות הנגדית

,בגרסה 10.1.1 ArcGIS for Desktop-בכדי לעשות זאת, הם נעזרים בהתמרה המדוייקת שהוכנסה ל

.Geoproccessing-של כלי ה Environments- אך היא אינה ניתנת לשימוש בהגדרות ה

.במקרים רבים יש צורך לבצע את ההתמרה על מספר רב של שכבות המצויות בתוך תיקייה, תוך שמירה על השם המקורי של השכבות

.של חברת סיסטמטיקס, מודל פרמטרי המאפשר את ביצוע המשימה desktop-לצורך כך, הכנו עבורכם בצוות ה

Tool-את המודל המצורף לפוסט יש להריץ כ

המודל נבנה ונבדק בגרסה 10.2.2

.שימוש מהנה

Outcomes