Výber správneho druhu obsahu

Document created by M.Mikusmysynergis-esridist Employee on May 28, 2019Last modified by M.Mikusmysynergis-esridist Employee on May 28, 2019
Version 4Show Document
  • View in full screen mode

V rámci komunity GeoNet sa využíva niekoľko rôznych druhov obsahu a je dôležité zvoliť si ten správny druh obsahu (Otázky, Diskusie, Blogy, Dokumenty, Hlasovania, atď.), aby ste dosiahli želané ciele. Nižšie uvádzame hlavné druhy obsahu, ktoré sú k dispozícii a navrhované optimálne postupy, ktoré s nimi súvisia.

 

Tím komunity GeoNet pravidelne získava a hlási údaje o tom, ako sa jednotlivé druhy obsahu využívajú v celom rozsahu komunity GeoNet. Keď sa druhy obsahu využívajú správne, poskytuje nám to presnejšie merateľné údaje a čo je najdôležitejšie, pomôže nám to zmerať a lepšie pochopiť, ktoré druhy obsahu sa využívajú najčastejšie a aká jej ich hodnota pre našich členov.

 

Veľmi si ceníme vašu pomoc, ktorú nám poskytnete používaním správneho druhu obsahu. Pri zdieľaní obsahu, jeho tvorbe a spolupráci na jeho tvorbe tak, ako vždy, berte do úvahy a dodržiavajte Hlavné zásady komunity GeoNet.

 

Otázky

V otázkach autori hľadajú konkrétne riešenie na nejaký problém, ktorý majú. Funkcionalita otázok dovoľuje autorovi a administrátorovi označiť správnu odpoveď na otázku, čo umožní autorovi a ďalším členom rýchlejšie nájsť toto riešenie.

Kedy ich používať: Používajte druh obsahu „Otázky“ vtedy, keď hľadáte konkrétnu odpoveď, ktorá vám pomôže vyriešiť nejaký problém. 

Kedy ich nepoužívať: Nepoužívajte druh obsahu „Otázky“ vtedy, keď chcete vytvoriť diskusiu s otvoreným koncom. Vtedy namiesto toho použite druh obsahu „Diskusie“ (uvedený nižšie). 

Príklad: Predmet: Úroveň priblíženia v Story Maps

Ďalšie zdroje: 

 

Diskusie

Druh obsahu „Diskusie“ má umožňovať viesť komunikáciu s otvoreným koncom (bez konkrétneho záveru), v ktorej sa snažíte získať rôzne názory a pohľady na danú tému a daný problém nemá žiadne konkrétne riešenie. Diskusie sa vyskytujú v dvoch variantoch: vlákna a otázky. Rozdiel medzi nimi určuje to, čo sa nimi autor snaží dosiahnuť.

Zobrazenie podľa vláken: Vo vlákne sa autor snaží získať rôzne názory a pohľady na danú tému a daný problém nemá žiadne konkrétne riešenie. Tieto sa vo všeobecnosti používajú na naplánovanie ďalších krokov a na rozhodovanie o ďalšom postupe. Príkladom vlákna môže byť „Tri slová – globálny adresný systém”.  V takomto prípade získate množstvo názorov a každý z nich vám pomôže dospieť k rozhodnutiu.

Zobrazenie podľa času: Komentáre a odpovede sa zobrazujú chronologicky v tom poradí, v ktorom prišli a odpovede nie sú nijako odsadené. Toto zobrazenie vám pomôže, ak chcete vidieť komentáre v tom poradí, v ktorom boli zadané. Môže to však sťažiť sledovanie debaty medzi viacerými ľuďmi, najmä ak diskusia obsahuje viac než len pár príspevkov.

Kedy ich používať:  Nástroj Diskusia je najlepšie použiť vtedy, keď chcete začať otvorenú debatu, získať rôzne názory a rôzne druhy odozvy, alebo sformulovať plány na ďalší postup a dospieť k rozhodnutiam. 

Kedy ich nepoužívať: Ak sa pokúšate získať konkrétnu odpoveď na nejaký problém, nemali by ste na to používať diskusiu. Vtedy je najlepšie použiť Otázky (informácie o nich sú uvedené vyššie).

Príklad: Tri slová – globálny adresný systém

Ďalšie zdroje:  Účasť na diskusiiTvorba otázok

 

Príspevky na blog

Podobne ako dokumenty, aj príspevky na blog majú komunite odovzdať informácie vo forme článku alebo príbehu. Pomáhajú zvýšiť zapojenie používateľov pomocou komentárov a umožňujú čitateľom podeliť sa o svoje myšlienky a názory alebo klásť otázky týkajúce sa príspevku. Dobrým príkladom príspevku na blog je oznámenie o vlastnostiach novej vydanej verzie nejakého produktu, alebo najnovších informácií o nejakej udalosti.

Kedy ich používať: Druh obsahu „Príspevky na blog“ používajte vtedy, keď sa pokúšate predstaviť alebo sprístupniť ostatným nejakú novinku, príbeh, názor na novú verziu produktu alebo vytvoriť trend či šíriť najnovšie myšlienky z danej oblasti.

Kedy ich nepoužívať:

  • Nepoužívajte príspevky na blog, ak chcete zverejniť len jedno prepojenie (link) alebo sa chcete zapojiť do spolupráce v nejakej oblasti.
  • Ak chcete rýchlo zdieľať prepojenia alebo začať diskusiu bez konkrétneho záveru, použitie druh obsahu Diskusie (uvedený vyššie).
  • Ak sa chcete podeliť o najnovšie informácie, ktoré budete pravidelne aktualizovať, použite kolaboratívne Dokumenty (uvedené nižšie).

Príklad: Projekt mapovania hurikánu Maria – potrebujeme vašu pomoc 

Ďalšie zdroje:

 

Súbory

Ďalší druh obsahu v rámci GeoNet dovoľuje načítavať súbory, napríklad PDF, ZIP-súbory, súbory programov Word, Excel, PowerPoint, Visio a určité druhy obrázkov. Súbory sa dajú aj pripojiť k väčšine druhov obsahu. To predstavuje ďalšiu možnosť, ako vložiť súbor. Nezabudnite do hlavnej časti príspevku zahrnúť opis toho, čo vložený súbor obsahuje. Pomôže to optimalizovať vyhľadávania v prostredí GeoNet a poskytne čitateľovi informáciu o tom, čo si prezerajú alebo otvárajú.

Kedy ich používať: Použite tento druh obsahu na načítanie súborov, ktoré chcete zdieľať a na ktoré chcete získať odozvu. 

Poznámka: Možnosti využívania súborov majú svoje obmedzenia. Napríklad ak iní členovia GeoNet nemajú softvér Visio, nebudú vedieť otvoriť Visio súbor. Aj druh zariadenia, z ktorého iní členovia na GeoNet pristupujú môže spôsobiť, že niektorý dokument nebudú vedieť otvoriť. Keď sa rozhodnete načítať nejaký súbor, myslite pritom na možnosti svojej cieľovej skupiny.

Príklad: Prehľad programu licencovania Esri produktov pre vzdelávacie inštitúcie – medzinárodný program - september 2018

Ďalšie zdroje:

 

Dokumenty

Podobne, ako v prípade Google Docs, sú dokumenty natívnymi dokumentami, ktoré píšete priamo v komunite a používate na spoluprácu s viacerými ľuďmi. Druh obsahu Dokument má už zo svojej podstaty byť kolaboratívnym dokumentom. Každý, kto má v časti Dokumenty oprávnenie na Tvorbu („Create“), má oprávnenie aj editovať. To znamená, že ak vytvoríte nejaký dokument, ďalší užívatelia ho budú mať prístupný na editovanie, pokiaľ si pred jeho publikovaním nezvolíte dolu na stránke možnosť obmedziť autorov.

Poznámka: Pri vkladaní dokumentov môžete aj načítavať súbory zo svojho lokálneho počítača. Takto načítaný súbor sa môže použiť namiesto kolaboratívne vytvoreného dokumentu, ak už máte dokument pripravený lokálne. 

Kedy ich používaťKolaboratívne dokumenty môžete použiť napríklad vtedy, keď chcete vytvoriť niekoľko verzií na zdieľanie a sledovanie poznámok, alebo keď vytvárate pokyny, návrhy pravidiel, pracovné postupy, školiace materiály, návody rozpísané na jednotlivé kroky, atď.

Kedy ich nepoužívať: Nepoužívajte Dokumenty na zdieľanie noviniek alebo aktualizovanie informácií o udalostiach, ako podnet na otvorenú diskusiu alebo ak máte len jednu konkrétnu otázku. Pre každú z týchto potrieb použite príslušný druh obsahu z tých, ktoré sú uvedené vyššie. 

Príklad: Nástroj na kompresiu geodatabázy 

Ďalšie zdroje:

 

Hlasovania

Hlasovania sú rýchle prieskumy, umožňujúce používateľom zahlasovať za jednu z možností, ktorá podľa nich najlepšie odpovedá na otázku položenú v hlasovaní. Silnou stránkou hlasovaní je ich schopnosť pomôcť pri dôležitých rozhodnutiach tým, že zúžia odpoveď na jednu z možností. Po spočítaní hlasov môže autor jasne vidieť, ako sa má rozhodnúť bez toho, aby musel prezerať a triediť rôzne odpovede v komentároch.

Kedy ich používať: Použite hlasovanie na získanie informácií z prieskumu mienky, ankety, populačného prierezu alebo konsenzu na určitú konkrétnu tému, v určitej skupine ľudí alebo v určitom priestore. 

Kedy ich nepoužívať: Nepoužívajte hlasovanie, ak sa pokúšate vyriešiť konkrétnu otázku alebo problém, ktorý by sa mal zverejniť v časti pre Otázky. 

Príklad: Aké druhy databáz používate?

Ďalšie zdroje:

 

Správy

Vytvorenie správy vám umožní odoslať osobnú správu na iného člena komunity GeoNet. Táto správa sa potom objaví v priečinku prijatých práv tohto člena a tento na ňu môže odpovedať. Ak má zapnutú e-mailovú notifikáciu, dostane aj e-mailové upozornenie to tom, že do priečinka prijatých správ v GeoNet mu prišla správa.

Kedy ich používať: Správy môžete použiť, ak chcete zdieľať určitý komunikačný priestor, skupinu alebo druh obsahu, prepojenia či iné informácie len s vybranými niekoľkými členmi komunity GeoNet.

Kedy ich nepoužívať: Nevyužívajte Správy na hromadné odosielanie nevyžiadaných správ iným členom komunity. Nezabudnite sa vždy riadiť Hlavnými zásadami komunity GeoNet.

Príklad: 

Ďalšie zdroje:

 

Videá

Modul pre videá umožňuje používateľom priamo načítať video z ich počítača do komunity ako samostatný druh obsahu. Tento modul navyše dovoľuje používať webovú kameru a priamo nahrávať video do komunity. 

UPOZORNENIE: Videá musia byť MP4, YouTube alebo Vimeo, alebo načítané či vložené z iného povoleného URL zdroja a používateľ musí mať povolenie načítať video v rámci danej skupiny  alebo  priestoru. Veľkosť videa nie je obmedzená. Pri načítavaní veľkých videí nad 1 GB sa však môžu vyskytnúť prerušenia, výpadky alebo iné problémy s načítaním, v závislosti od toho, aké internetové pripojenie, sieť alebo prehliadač sa používa. 

Kedy ich používaťVideá sú skvelým spôsobom, ako sa v rámci GeoNet podeliť o informácie, zaujať, pobaviť alebo zverejniť jednoduchý a zrozumiteľný návod. Nezabudnite používať videá len z renomovaných a uznávaných zdrojov, ktoré spĺňajú podmienky, uvedené v Hlavných zásadách komunity GeoNet.

Kedy ich nepoužívať:

  • Nepoužívajte videá, ktoré nepochádzajú z renomovaných a uznávaných zdrojov.
  • Nepoužívajte video, ak chcete vytvoriť konkrétny, na jednotlivé kroky rozpísaný návod, týkajúci sa fungovania komunity GeoNet. Ak chcete vytvoriť takýto návod, obráťte sa na tím komunity GeoNet na adrese geonet@arcgeo.sk a poraďte sa o tom, čo najviac vyhovuje vašim potrebám a ako vám s tým možno pomôcť.

Príklady: Ako získať analytické prehľady z vášho GIS

Ďalšie zdroje:

 

Nápady

Ak máte dobrý nápad, ako zlepšiť produkty alebo služby Esri, navštívte časť komunity GeoNet s názvom ArcGIS nápady a pošlite svoj nápad. 

Kedy ich používať: Pošlite nejaký nápad až vtedy, keď si overíte a potvrdíte, že ten istý nápad už neposlal nejaký iný člen komunity. Prečítajte si článok Ako poslať nový nápad, kde nájdete ďalší postup. Na poslanie akéhokoľvek príspevku musíte byť členom komunity GeoNet. 

Upozornenie: Do časti ArcGIS nápady nemôže prispievať personál Esri a distribútorov. Prečítajte si článok Pravidlá posielania nápadov, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako posielať nápady do časti ArcGIS nápady.

Kedy ich nepoužívať: Nepoužívajte časť ArcGIS nápady na návrhy, ako zlepšiť komunitu GeoNet, ak máte skôr otázku než nápad, alebo ak chcete uverejniť podrobne rozpísaný návod, ako používať nejaký produkt Esri alebo jeho funkciu. Návrhy na zlepšenie komunity GeoNet môžete posielať na GeoNet Resource Hub.

  • Všetky nápady by sa mali odoslať do časti ArcGIS nápady, a nie do častí vyhradených pre jednotlivé produkty, ako je napr. ArcGIS Pro. Odošlite nápad do časti ArcGIS nápady a až potom si vyberte príslušnú produktovú kategóriu a záložku. 
  • Nápady tiež môžu posielať len členovia, ktorú sú zákazníkmi alebo klientmi Esri. Personál Esri a distribútorov má použiť internú komunikáciu. 

Príklad: Záznam o činnosti v ArcGIS Online 

Ďalšie zdroje: 

 

Tvorba nového obsahu

Teraz, keď už niečo viete o druhoch obsahu, si môžete vybrať ten druh obsahu, ktorý je vhodný pre vaše kolaboratívne ciele. Potom kliknite na ikonu ceruzky a načrtnite diskusiu, dokument, príspevok na blog, atď., alebo kliknite na prepojenie pre daný druh obsahu v hornej časti ktorejkoľvek stránky, ktorá upútala vašu pozornosť.

 

Súkromný a verejný obsah

Štandardne je obsah, ktorý v komunite vytvoríte verejný a prístupný pre vyhľadávanie. Silnou stránkou komunity GeoNet je, že každý v tejto komunite môže mať prospech zo zdieľaného a kolaboratívneho obsahu. V niektorých prípadoch však môžete chcieť obmedziť, pre koho bude obsah viditeľný a kto na ňom môže spolupracovať. Môžete sa tiež rozhodnúť zverejniť svoj obsah v súkromnej skupine, ktorá ho sprístupňuje len schváleným členom.

 

Sledovanie svojho obsahu

Môžete automaticky sledovať každý obsah, ktorý vytvoríte tak, že dostanete správu s aktuálnou informáciou do svojho priečinka prijatých správ vždy, keď niekto zareaguje na váš obsah, alebo ak ho zmení (ak ide o dokument). Môžete tiež vymazávať komentáre na svoj obsah a vymazať aj celý svoj obsah.

Attachments

    Outcomes